5 cách sử dụng dấu phẩy

5 cách sử dụng dấu phẩy


Để biết cách sử dụng ‘dấu phẩy’ chính xác không phải là chuyện dễ. Dưới đây là 5 mẹo nhỏ giúp trẻ biết lúc nào nên hay không nên dùng ‘dấu phẩy’.

  1. Dấu phẩy dùng để ngăn cách 2 mệnh đề độc lập trong câu và dấu hiệu nhận biết là 7 từ liên kết sau: and, but, for, or, nor, so, yet.

Ví dụ: The game was over, but the crowd refused to leave.

  1. Dùng dấu phẩy ngăn cách 2 mệnh đề chính-phụ trong câu.

Ví dụ: While I was eating, the cat scratched at the door.

  1. Dùng dấu phẩy ngăn cách mệnh đề chính và các cụm từ bổ nghĩa cho nó.

Ví dụ: Having finished the test, he left the room.

  1. Dấu phẩy ngăn cách giữa từ bổ nghĩa và mệnh đề chính trong câu.

Ví dụ: Yes, the package should arrive tomorrow morning.

  1. Dùng 2 dấu phẩy giữa câu nhằm ngăn cách từ, cụm từ hoặc mệnh đề bổ nghĩa cho mệnh đề chính, ngoài ra không ảnh hưởng đến nghĩa của câu. Phần ở giữa 2 dấu phẩy chính là phần phụ, bổ nghĩa thêm cho câu mà thôi.

Ví dụ:

Mệnh đề:  That Tuesday, which happens to be my birthday, is the only day when I am available to meet.

Cụm từ: This restaurant has an exciting atmosphere. The food, on the other hand, is rather bland.

Từ : I appreciate your hard work. In this case, however, you seem to have over-exerted yourself.

Ba mẹ hãy cùng học tiếng anh một cách hiệu quả cùng bé nhé!