Phương pháp TPR là gì?

Phương pháp TPR là gì?


Phương pháp TPR là gì?

TPR là tên viết tắt của Phương pháp Phản Xạ ,là một phương pháp giảng dạy ngôn ngữ được phát triển bởi giáo sư tâm lý học James Asher, tại trường đại học San José State. Phương pháp này dựa trên sự kết hợp giữa ngôn ngữ và sự chuyển động cơ thể. Trong Phương pháp TPR, giáo viên đưa ra những yêu cầu với học sinh vềngôn ngữ và học sinh sẽ trả lời bằng những cử chỉ hình thể. Phương pháp này được dựa trên cách một đứa trẻ tiếp cận một ngôn ngữ mới lần đầu tiên.

Phương pháp TPR được sử dụng trong lớp học như thế nào?

Trong lớp học, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh hoặc nói ra một từ, sau đó  dung ngôn ngữ hình thể để chứng minh từ đó một cách chính xác. Giao viên sẽ lặp lại những yêu cầu và học viên phải thực hiện lại những hành động đó. Điều này có thể được lặp lại cho đến khi học sinh nắm bắt được từ hoặc cụm từ đó.

Phương Pháp TPR có thể sử dụng trong quá trình dạy từ mới bằng cách thông qua các hoạt động (Chạy, nhảy,múa). Nó cũng có thể dùng khi học những kỹ năng trong lớp học ( Mở cuốn sách ra) và làm theo các hướng dẫn ( bạn có thể vui lòng đóng cửa được không).

I Can Read Vietnam

Academic Manager

Michelle Stuart,